O mnie

[PL] Paweł Seligman – organista, pianista, kameralista i pedagog. W 1999 roku ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Cieszynie w dwóch specjalnościach – w klasie fortepianu doc. Janusza Seligmana oraz w klasie organów ad. Bogumiły Dunikowskiej. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego i ad. Zygmunta Antonika (2005).

Odbył szereg warsztatów, kursów mistrzowskich i lekcji otwartych z zakresu gry i improwizacji organowej oraz wykonawstwa muzyki dawnej. W latach 1995-2008 był organistą kościoła św. Jana Nepomucena w Brennej Leśnicy. Był również pomysłodawcą i koordynatorem społecznej akcji „Organy dla Brennej Leśnicy”. W ramach akcji zebrano fundusze, które pozwoliły tej niewielkiej parafii na zakup wysokiej klasy organów piszczałkowych. Od 2008 r. pełni funkcję organisty kościoła NMP Królowej Polski w Pogórzu k/Skoczowa (diecezja bielsko-żywiecka).

Jest nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. I. J.  Paderewskiego w Cieszynie oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie prowadzi klasy organów. Kierownik artystyczny festiwali „Wieczory Muzyczne w Leśnicy” oraz „Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Pogórzu”. Pomysłodawca i kierownik artystyczny Cieszyńskiego Maratonu Bachowskiego – imprezy organowej o zasięgu ogólnopolskim. Jest członkiem Diecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej diecezji bielsko-żywieckiej. Ma na swoim koncie już dziewięć wydanych płyt CD, w tym sześć z solową muzyką organową. Jako akompaniator współpracował m.in. z Akademickim Chórem Politechniki Śląskiej, Chórem „Echo” z Zebrzydowic. W 2016 roku został odznaczony srebrną odznaką honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za działalność na rzecz amatorskiego ruchu chóralnego. W 2019 roku odznaczony Srebrną Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa śląskiego”. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i zagranicą (Wielka Brytania, Norwegia, Austria, Francja, Niemcy, Słowacja, Republika Czeska).

______________________________________________

[EN] Paweł Seligman – organist, pianist, chamber musician and teacher. In 1999 he graduated with honors from the Ignacy Jan Paderewski State Secondary Music School in Cieszyn in two specialties – in the piano class of doc. Janusz Seligman and in the organ class ad. Bogumiła Dunikowska. He is a graduate of the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice in the organ class of professor Julian Gembalski and ad. Zygmunt Antonik (2005).

He participated in a number of workshops, master classes and open lessons in the field of and organ improvisation and early music performance. In 1995-2008 he was organist of the church of St. John of Nepomuk in Brenna Leśnica. He was also initiator and coordinator of the social action „Organs for Brenna Leśnica”. As part of the campaign, funds were collected that allowed this small parish to buy high-class pipe organs. Since 2008, he has been the church organist Our Lady, Queen of Poland in Pogórze near Skoczów (Bielsko-Żywiec diocese)

He is a teacher at the  I. J. Paderewski State Primary and Secondary Music School in Cieszyn and at the State Primary and Secondary Music School in Jastrzębie-Zdrój, where he runs the organ classes. He is an artistic director of the “Musical Evenings in Leśnica” and „Evenings of Organ and Chamber Music in Pogórze”. Initiator and artistic director of the Cieszyn Bach Marathon – nationwide organ events. He is a member of the Diocesan Commission Sacred Music of the Bielsko-Żywiec Diocese. He has already nine CDs released, including six with solo organ music. Paweł works as accompanist incl. with the Academic Choir of the Silesian University of Technology, the „Echo” Choir from Zebrzydowice. In 2016, he was awarded the Polish silver badge of honor Association of Choirs and Orchestras for activities for the benefit of the amateur choral movement. In 2019, he was awarded the Silver Honorary Badge „For merits for the province Silesia „. He gives concerts as a soloist and chamber musician in Poland and abroad (Great Britain, Norway, Austria, France, Germany, Slovakia, Czech Republic).